نرم افزار کتابخانه

Software libraries

ثبت نام كاربر  |  ورود به سايت English  |  یکشنبه, 31 فروردین 1393
کتابخانه های آموزشگاهی

کتابخانه آموزشگاهي، نهاد علمي و تربيتي مهم در مراکز آموزشي است که در ايجاد دانش بشري جايگاه اساسي دارد. وجود کتابخانه مکانيزه نقش مهمي در سوق دادن دانش‌آموزان به فراسوي کتاب و ايجاد روحيه پذيرش تحقيق و جستجو در منابع کتابخانه‌اي ايفا مي‌کند. در همين راستا تشکيل کتابخانه آموزشگاهي که همسو با اهداف آموزش و پرورش کشور باشد جزء ضروريات آموزشي است که بايد بدان اهميت زيادي داده شود همچنين تقويت و تجهيز اين کتابخانه‌ها به فن‌آوري‌هاي جديد نقش مهمي در افزايش توان علمي و فرهنگي آينده کشور خواهد داشت. ماموريت و رسالت کتابخانه‌هاي آموزشگاهي بسيار پيچيده مي‌باشد و از اين کتابخانه‌ها انتظار مي‌رود که خود را تا حدامکان با آخرين استانداردهاي کتابخانه‌هاي آموزشگاهي تجهيز ساخته و در ارائه خدمات به دانش‌آموزان و معلمان در زمان کمتر و منابع بيشتر عمل کنند.

در اين بين شرکت پارس‌آذرخش با ارائه ابزارها و فن‌آوري‌هاي موردنياز آموزشگاه‌ها اين کار را ساده مي‌کند، نرم‌افزارهاي قدرتمند پارس‌آذرخش در حين سادگي مي‌توانند روزبه روز راندمان کاري آموزشگاه‌ها را بهبود بخشند و با استفاده از اين محصولات، دانش‌آموزان استفاده موثرتري از منابع کتابخانه خواهند برد.

ارائه اطلاعات و منابع کتابخانه براي دانش‌آموزاني با زبان‌ و سطوح مختلف آسان نمي‌باشد، اما پارس‌آذرخش با درک صحيح چالش‌ها و بررسي مشکلات، مفتخر است که با ارائه نرم‌افزارهاي کتابخانه‌اي جامع خود به تمامي دانش‌آموزان در سراسر ايران ياري رساند.